Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN KIŞISEL VERİLERİNİN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ZEYTİN OSGB   olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

Şirketimiz ZEYTİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEDİKAL TURİZM ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.(“ZEYTİN OSGB   ” ve/veya “Şirket”), çalışana ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup bu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca çalışanın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılması hedeflenmektedir.

 1. Çalışana Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Çalışana ait kişisel veriler, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının icra edilmesi; Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://zeytinisg.com/ adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve Silinmesi Politikası ’ndan ulaşılabilecektir.

 1. Çalışanın Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Çalışan tarafından iş başvurusu sürecinde paylaşılan Ad Soyad, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, T.C. Kimlik No, Cinsiyet, Uyruk Bilgisi, Cilt No, Aile Sıra No, Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No, Evlilik Cüzdanı, Eş ve Çocuk kimlik bilgileri, Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturması, İşe Giriş-Çıkış Belgesi Kayıtları, Özgeçmiş Bilgileri, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Çalışan Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, SRC Belgesi, Askerlik Terhis Belgesi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri, Organ Bağışı Bilgileri, İmza, Ceza Mahkûmiyetine İlişkin Bilgiler, Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler, Maaş Hesabı Bilgileri gibi veriler Şirket tarafından iş başvurusunun değerlendirilmesi ve sürece ilişkin yasalarda öngörülen kayıtların tutulması amaçlarıyla işlenebilecek ve aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir.

 1. Çalışana Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Çalışana ait kişisel veriler, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi; Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ZEYTİN OSGB , Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile ihtiyaç halinde paylaşılabilecektir.

 1. Çalışanın Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, çalışandan elektronik veya fiziki ortamda, yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Çalışanın Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://zeytinisg.com/ adresinde yer alan 6698 sayılı kanun kapsamında Kisisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve Silinmesi Politikası ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için web sitesinde bulunan ve iletişim bilgilerini içeren Başvuru Formu ’nu kullanabileceklerdir. Şirketimiz, söz konusu talepleri değerlendirerek otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.